21. Yüzyıl Yönetim Anlayışı: Kazanan Takımlar

Dünya sanayileşme sürecinin başlangıcı sayılan 1930’larda ana odak temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik üretim iken, ilerleyen yıllarda sanayileşmedeki olgunluğa paralel rekabet üstünlüğünün belirleyicisi satış ve pazarlama olmuştur.

Büyüyen ekonomiler sayesinde finansal piyasalar gelişmiş ve güçlenmiştir.

Uluslararası ticaretin serbestleşmesi ve lojistik ağlarının gelişmesi de dünyanın tek bir pazara dönüşmesine yol açmıştır. Bilgiye, teknolojiye ve finansal kaynaklara erişim inanılmaz derecede kolaylaşmıştır.

Günümüz dünyası ticari ve ekonomik açıdan elli yıl önce olduğundan çok daha küçüktür. Artık her şirketin rekabet alanı ticarette sınırların olmadığı tek pazardır, dünyadır.

Her ekonomik dönemin öncelikleri de şirketlerin insan kaynağı ihtiyacını ve organizayonel yapılanmalarını şekillendirir. Bugünkü rekabet ortamında klasik organizasyonel yapılarla ilerlemek ve rekabette öne çıkmak olanağı kalmamıştır.

1930’lardan beri kullanılan çok katmanlı, hiyerarşik, piramit organizasyon şemaları çağdışıdır ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.

Herşeyin hızla değiştiği bir dünyada organizasyon yapıları da değişmek zorundadır.

Leaders’ Coach sürekli değişim gösteren dinamiklere uygun organizasyonların takım kurgusu ile yapılandırılması gereğine inanmaktadır.

21. yüzyılda yüksek performanslı organizasyonlar;

  • verimlilik ve karlılık odaklı,
  • hiyerarşisi azaltılmış, yalın,
  • hızlı karar alabilen ve uygulayabilen,
  • yeni iş modellerini kolaylıkla adapte edebilen,
  • yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını destekleyen,
  • kendini sürekli geliştiren takımlardan oluşmalıdır.

Kazanan takımlarda değişime istekli, çok becerili, birden fazla rolu aynı anda üstlenebilecek, yüksek performans gösteren, riskleri alabilen insan kaynaklarına gereksinim vardır.

Üstün başarılara ulaşmak için iş süreçleri yeniden dizayn edilirken; organizasyonel yapılar da çağa uygun hale getirilmeli ve kazanan takımlar yaratmak hedeflenmelidir.

Şirketlerde takım çalışması; kollektif aklın oluşturulması, kaynakların optimizasyonu ve rekabet üstünlüğü elde etmede anahtar başarı unsurlarındandır.

Leaders’ Coach; rekabetçi, verimli organizasyonel modeller yaratarak ve yüksek performanslı kazanan takımlar oluşturarak şirketlerimizin hedeflenen iş sonuçlarına ulaşmasına katkıda bulunmaya hazırdır.