Liderlik 1: Stratejik Karar Alma Süreci

Şirketlerde uzun dönemli stratejik etkiye ve günlük operasyonlara ilişkin değerlendirmeler yapılmakta ve bunlara ilişkin onlarca karar alınmaktadır. Liderleri farklı kılan uzun dönemli stratejik etkiye sahip kararların alınmasındaki rolleridir. İş hayatının etkili liderlerinin ortak ve belirgin özelliklerinden biri karar alma süreçlerindeki tutum ve davranışlarıdır.

Günümüzde artan rekabetin bir gereği olarak, şirketler rekabet üstünlüğü yaratacak stratejilerini sık sık gözden geçirmek, bunların uygulama aşamaları ile ilgili kararları hızla almak ve başarılı biçimde uygulamaya geçirmek durumundadır.

Etkili liderler karar alma süreçlerinin belirli aşamalarında ortak özellikler sergilerler.

1. Durum analizi; karar almada en kritik ögelerden biridir. Doğru, gerçekçi verilerin varlığı kararların sağlam temeller üzerine oturtulmasını sağlar. Stratejik kararlar alınırken olabildiğince geniş bir perspektifte değerlendirme yapılır. Şirketin faaliyet gösterdiği sektöre etki edebilecek başka sektörlerdeki olası gelişmeler de mutlaka dikkate alınır.
İş hayatındaki dinamikleri, çevreyi, yeni gelişmeleri izlemek ve fırsatları kollamak etkili liderlerin yaşamlarının bir parçasıdır. Bu özellikleri sayesinde yaratıcı fikirlerin farkına varırlar ve doğru zamanda doğru hamleleri yaparlar.

2. Stratejik kararların sadece hesaplamalar, fizibilitelerden ibaret olmadığının bilincindedirler. Duygusal zekâlarını ve girişimci ruhun öngörülerini de karar sürecinin bir parçası haline getirirler.

3. Liderler karar alma süreçlerine ekibi dâhil etmenin önemini bilirler. Etkili liderler ekipleriyle bazen gündemli bazen gündemsiz olarak sık sık bir araya gelir, fikir alışverişinde bulunur, istişare ederler. Farklı fikirlerin gündeme getirilmesini, tartışılmasını teşvik ederler. Ekibinin fikirlerine değer verdiklerini belli ederek onları motive ederler. Ekiplerinden aldıkları geri bildirimler ile kendi vizyonlarını şekillendirir ve ekipleriyle paylaşırlar. Belirledikleri stratejik hedefleri ekiplerine nedenleriyle birlikte açıklarlar. Takım üyeleri liderin kararının arkasındaki gerekçeleri ve düşünce sistematiğini anladıkları zaman o kararı daha başarılı bir şekilde uygularlar.

4. Etkili liderler karar alma hızının rekabette üstünlük yaratmada ve ekipte motivasyon oluşturmada önemli bir başarı faktörü olduğunu bilirler. Uzun süreli kararsızlığın oluşturduğu belirsizlik girdabına düşmezler. Kararla sonuçlanmayan çalışma ve toplantıların verimsizlik kaynağı olduğunu düşünürler.

5. Strateji ya da kararın sonuç odaklı olmasını sağlamak amacıyla her adım için başarı kriterlerini belirler ve ekiplerine net hedefler verirler.

6. Belirlenen stratejilerin, alınan kararların uygulama aşamalarını takip edecek mekanizmaları oluştururlar. Kararların hedefe yönelik uygulanmasının başarıyı getirecek esas unsur olduğunu bilirler. Uygulama aşamalarında karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında ekiplerine destek verirler. Gerekli gördükleri durumlarda strateji ve kararda revizyonlar yaparlar.

7. Başarıyı ekiple paylaşmak konusunda cömert davranırlar. Ekiplerini motive ederler ve sonuçları ekipleriyle paylaşırlar. Hatalardan öğrenmeyi ve onları tekrarlamamayı bilirler.